1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamaci zboží koupeného v obchodě www.rogertechnology.cz  provozovaného společností Petr Horyna, Pod lesem 749, 552 03 Česká Skalice (dále jen prodávající). Další informace o prodávajícím naleznete v sekci Kontakt. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

1.2 Práva spotřebitelů, upravená v tomto reklamačním řádu, je prodávající oprávněn přiměřeně aplikovat i na kupujícího, který není spotřebitelem. Jinak se jejich vztah řídí obchodním zákoníkem.

1.3 Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit záruční list.

1.4 Záruční list je písemným potvrzením záruky. Záruční list je vždy u zboží, u kterého je nutné evidovat výrobní číslo k uplatnění reklamace a je vhodné ho doložit při příjmu do reklamačního řízení. U zboží, kde není potřebná evidence výrobního čísla, slouží k uplatnění záruky zejména daňový doklad.

1.5 Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

2. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

2.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

2.2 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

2.3 Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1 Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v záručním listě. Není-li v záručním listě uvedena delší, je záruční doba 24 měsíců dle zákona. Uvedené záruční doby jsou určeny pro spotřebitele. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

3.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

3.4 Pro záruční opravu v servisním středisku stačí pouze reklamovaný výrobek a řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad prokazující nákup dané věci v našem obchodě a dostatečnou identifikaci věci.

3.5 Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či opotřebení v důsledku používání.